Arnyek

Köszöntő

Üdvözlöm községünk megújult weboldalán!

Fedezze fel településünket néhány kattintással, amely után reméljük kedvet kap ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson a Kelet-Bükk gyöngyszemére, ahol az év minden napján szívesen látják Önt.

Üveges Géza
polgármester
Separator

Fontos információk

Varbó Község Önkormányzata

Cím:
3778 Varbó Hősök tere 1.

E-mail:Tel/Fax:
06-48/ 521-008
06-48/ 521-009

Bármilyen a weboldallal kapcsolatos észrevételt, ötletet, kritikát megoszthat velünk a fórumban!

Aktuális híreink

Szelektív hulladék elszállítása

TwitterFacebook

Első ürítés május 9-én hétfőn történik.

Az ezt követő időszakban kéthetente fog történni a szelektív hulladék elszállítása:

az év páratlan hetein hétfőnként.

 
Separator

Vadászterület

TwitterFacebook

Vadászterület határára tett ajánlás:

Ajánlás 1


Ajánlás 2

 
Separator

Óvodavezető

TwitterFacebook

Varbó Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Varbói Napközi Otthonos Óvoda 

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3778 Varbó, Rákóczi Ferenc utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az óvodában dolgozók munkájának irányítása, az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

§         büntetlen előélet,

§         annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§         a pályázat zárt, vagy nyílt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó szakmai életrajza,

§         az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

§         a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Üveges Géza polgármester nyújt, a 06-30/665-6038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Varbó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3778 Varbó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 273/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a megbízásról Varbó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.varbo.hu honlapon - 2016. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varbo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 2.

 

 
Separator
Footer